bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Услуги » Одиторски услуги

Проверка на прогнозна финансова информация

 

 

 

 

Прогнозната финансова информация представлява финансова информация, която е основана на предположения за възможни събития в бъдещето или за възможни действия на предприятието. Тя е субективна и изготвянето й в значителна степен изисква преценка. Чрез различни процедури за проверката на тази информация ние можем да съберем и оценим доказателства доколко:

 

  • Предположенията на ръководството за най – добра приблизителна оценка са разумни и последователни с целта
  • Прогнозната финансова информация е подходящо изготвена въз основа на предположенията
  • Прогнозната финансова информация е подходящо представена и всички съществени предположения са адекватно оповестени, включително ясна индикация доколко тя представлява предположения за най – добра приблизителна преценка или хипотетични предположения
  • Прогнозната финансова информация е изготвена на последователна основа с историческия финансов отчет, при използване на подходящи счетоводни принципи.