bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Новини »  Актуално за професията

Приет е новият Закон за счетоводството

 

В края на ноември 2015 г. бе приет изцяло нов Закон за счетоводството, който влиза в сила от 01.01.2016 г.

В основата на създаването на нов счетоводен закон е съгласуването на националното законодателство с европейските изисквания относно годишните финансови отчети, консолидираните финансови отчети и свързаните доклади на някои видове предприятия.

 

Внимание заслужават постигнатите резултати по отношение на:

 

•         въвеждане на облекчения за микро и малки предприятия във връзка с изготвяне и представяне на финансова информация;

 

•         въвеждане на хармонизирани на европейско равнище критерии за категоризация на предприятията;

 

•         по-широко приложение на националните счетоводни стандарти, като прилагането на международните счетоводни стандарти остава задължително само за предприятията от обществен интерес;

 

•         въвеждане на изисквания за изготвяне и представяне на нефинансова декларация и доклад за плащанията към правителствата;

 

•         разширяване на административните санкции, които следва да са ефективни, пропорционални и възпиращи.