bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Услуги » Одиторски услуги

Одит на финансови отчети и друга финансова информация

 

 

 

 

Целта на одита е да потвърди с разумна сигуност, че информацията, предмет на одита, не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, която изразяваме под формата на положителна сигурност. И включват:

 

  • Одит на финансовите отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно Националните счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) и/или друга общоприета отчетна рамка, както и на консолидационни пакети, изготвени в съответствие със счетоводната политика на съответната група;
  • Одит на консолидирани финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО, и/или друга общоприета или специфична отчетна рамка, както и на консолидирани вътрешни отчети, изготвени в съответствие със счетоводната политика и за вътрешни цели на съответната група;
  • Одит на проекти, финансирани по програми от Европейските фондове или други международни финансови институции (като Международна банка за възстановяване и развитие), и/или правителствени и неправителствени организации;
  • Одит на финансови отчети, изготвени в съответствие с отчетна рамка със специално предназначение;
  • Одит на отделни компоненти на финансов отчет, или на конкретен елемент, статия или позиция от финансов отчет;
  • Одит със специални цели във връзка с регулаторни изисквания;
  • Вътрешен одит.