bulgarian enaglish

box
box
 
 

 

 

Услуги

Одиторски услуги

 

Целта на одита е да потвърди с разумна сигуност, че информацията, предмет на одита, не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, която изразяваме под формата на положителна сигурност

 

 • Одит на финансови отчети и друга финансова информация

  Целта на одита е да потвърди с разумна сигуност, че информацията, предмет на одита, не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, която изразяваме под формата на положителна сигурност.

  още...

 • Преглед на финансови отчети

  Целта на прегледа е да потвърди с умерена сигурност, че информацията, предмет на прегледа, не съдържа съществени неточности, отклонения и несъответствия, която изразяваме под формата на отрицателна сигурност.

  още...

 • Проверка на прогнозна финансова информация

  Прогнозната финансова информация представлява финансова информация, която е основана на предположения за възможни събития в бъдещето или за възможни действия на предприятието. Тя е субективна и изготвянето й в значителна степен изисква преценка.

  още...

 • Проверки по Търговския закон

  Целта на проверката е да изразим мнение по реда на изискванията на българския Търговски закон (ТЗ). Обичайно тези ангажименти са свързани с придобиването и преобразуването на търговски дружества

  още...

 • Договорени процедури за финансова информация и контроли

  Целта на ангажимента е да се извършим процедури от одиторско естество, които са предмет на договора, като за извършените процедури и резултатите ние издаваме доклад с фактически констатации.

  още...

 • Tрансформиране и обобщаване на информация

  Целта на този ангажимент е да съберем, класифицираме и обобщим определена финансова информация, като по този начин подробните финансови данни стават лесни за анализ и управление. Този вид услуги не дава сигурност относно тази информация.И ние нямаме задължение да потвърдим нейната цялост и вярност.

  още...

 • Финансови диагностични прегледи (дю дилиджънс ангажименти)

  Тези анализи могат да са полезни, както за потенциални инвеститори в нови бизнеси, така и за продавача  на съответните проекти, тъй като дават възможност да се намали времето, необходимо за приключване на сделката, като осигуриява на купувачите по-голяма сигурност за бизнес средата и подкрепя информацията с достоверност фактите и цифрите

  още...